Oferta skierowana do Przedsiębiorców wpisuje się w założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”. W ramach podejmowania przez Służbę Więzienną działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych, ekonomicznych istnieje możliwość zatrudniania, między innymi przez prywatnych przedsiębiorców osób pozbawionych wolności odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych a zatrudnienie skazanych wiąże się z szeregiem ulg i korzyści dla przedsiębiorców.

 

 

    Program ten zakłada między innymi:

  • zmiany w sposobie wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującemu przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Obecnie ryczałt ten został podniesiony do 35% wartości wynagrodzeń,
  • budowę w okresie ośmioletnim 40 hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych.

    Oprócz korzyści ekonomicznych płynących z zatrud- nienia odpłatnego czy też nieodpłatnego, praca skazanych jest najlepszą znaną formą resocjalizacji.

     Uczy systematyczności, poczucia obowiązku, pracy w grupie, umożliwia kontakt ze społeczeństwem oraz kształtuje zachowania pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

    Poza skazanymi, którzy pracują na zewnątrz Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, są skazani, którzy mogliby pracować wewnątrz jednostki penitencjarnej, potrzeba tylko stworzyć im do tego odpowiednie warunki, czyli umożliwić wykonywanie pracy na rzecz przedsiębiorcy, który uruchomiłby swoją działalność na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku i Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku.

    Więcej informacji w broszurze Aresztu Śledzego na naszym facebooku.