14 marca 2019 roku odbyło się Sprawozdawczo–Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski. Walne Zgromadzenie dokonało oceny działalności Izby w minionej kadencji oraz wybrało nowe władze Izby na 4-letnią kadencję      2019 – 2023.

20190314 142224

Obrady otworzył Prezes Jan Czechowicz, który podsumował działalność Izby w kadencji 2015 – 2019 i odniósł się do zrealizowanych w tym czasie zadań.

Najważniejszym z nich było zakończenie w 2015 roku remontu auli, który zrealizowano wysiłkiem wielu członków Izby. Koszt renowacji auli wyniósł 206 846,00 zł. przy otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta Słupska w wysokości 69 879,00 zł. Natomiast wkład rzeczowo-finansowy Izby wyniósł 136 967,00 zł. Odnowiona aula służy zarówno członkom Izby i pracodawcom z zewnątrz. Odbywają się w niej duże spotkania przedsiębiorców oraz cykliczne szkolenia, m.in. z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Celnym, Powiatową Inspekcją Pracy czy też Powiatowym Urzędem Pracy i wiele innych wydarzeń.

W trakcie minionej kadencji Izba podjęła aktywną współpracę m.in. z samorządami Miasta Słupska, gminy Słupsk i gminy Kobylnica oraz Powiatowym Urzędem Pracy, Akademią Pomorską w Słupsku, Cechem Rzemiosł Różnych, a także Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową i Kołobrzeską Izbą Gospodarczą. Współpracowano też z innymi podmiotami w realizacji wielu ważnych spraw dla rozwoju regionu. W takim znaczeniu wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Słupsku doprowadzono do powstania w 2017 roku Branżowej Szkoły „Rzemiosło”, której absolwenci już wkrótce będą zasilać kadry słupskich firm.

Z inicjatywy Izby z pomocą kilku partnerów od 2017 roku rozpoczęto cyklicznie organizować Targi Edukacji i Pracy oraz seminaria i szkolenia, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Targi każdorazowo gromadzą kilkadziesiąt firm, szkół zawodowych i licznych mieszkańców przynosząc wszystkim konkretne korzyści.

Począwszy od 2016 roku Izba mocno zabiegała o terminowe zbudowanie drogi krajowej S6 przebiegającej przez Pomorze Środkowe. Po interwencji popartej dwoma tysiącami podpisów, słupski odcinek tej drogi, który wcześniej miał być przełożony na odległy termin zostanie zbudowany w ustalonym czasie.

W latach 2017/2018 Izba razem z Akademią Pomorską z powodzeniem zrealizowała projekt: "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego" (SOA). Wzięły w nim udział 24 firmy, w których zorganizowano staże zawodowe dla 45 nauczycieli akademickich. Będą oni kształcić studentów w nowych specjalnościach dla firm i gospodarki regionu. Projekt ten zyskał wysoką ocenę wielu środowiskach akademickich w całym kraju.

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto przygotowanie do 25-lecia działalności Izby. Z tej okazji został ufundowany sztandar Izby, na który zorganizowano zbiórkę środków rozprowadzając pamiątkowe cegiełki fundacyjne. Sztandar wręczył Izbie Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, który odznaczył również zasłużonych działaczy słupskiego samorządu gospodarczego podczas Jubileuszu 25-lecia SIPH.

W całej kadencji Izba aktywnie uczestniczyła w opiniowaniu wielu uchwał gospodarczych w tym podatkowych dot. Miasta Słupska i lokalnych samorządów. To także dzięki zdecydowanemu stanowisku Izby przyjęte uchwały sprzyjają rozwojowi firm i przedsiębiorczości. O aktywności Izby świadczy także wspólny głos z Izbami gospodarczymi z Koszalina i Kołobrzegu oraz innymi podmiotami w sprawie koncepcji utworzenia województwa Środkowopomorskiego.

Walne Zgromadzenie SIPH stało się też okazją do podziękowania wszystkim członkom Izby za aktywną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy w natłoku swoich spraw i zajęć zawodowych znajdują czas na pracę społeczną. Izba nie zapomina o realizacji swojego głównego celu, jakim jest wspieranie firm członkowskich, które mają problemy i oczekują pomocy. Nie zostawia nikogo samemu sobie interweniując w imieniu potrzebujących w urzędach państwowych i samorządowych. Prezes Czechowicz podziękował również współpracującymi z Izbą instytucjom, urzędom i organizacjom za współdziałanie na rzecz rozwoju słupskiej gospodarki.

W trakcie dyskusji, po uzyskaniu absolutorium przez ustępujące władze przeprowadzono wybory do nowej Rady Izby i organów statutowych.

Do Rady Izby zostali wybrani: Agnieszka Bunkowska - właścicielka Kancelarii Notarialnej w Słupsku, Jan Czechowicz - właściciel firmy Plasmet z Widzina, dotychczasowy prezes SIPH, Jan Dobrzyń – właściciel firmy Marbud w Słupsku, dotychczasowy wiceprezes SIPH, Marek Jastrzębski - właściciel firmy Premar w Słupsku, Cezary Koseski - współwłaściciel firmy Markos w Głobinie, Ewa Krzaczkowska - dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku, Ryszard Kwiatkowski - prokurent spółki Arkom w Słupsku, Andrzej Wojtowicz - prezes spółki Wodociągi Słupsk i Piotr Grabowski – właściciel firmy Gras z Korzybia.

Przewodniczącym Rady został Jan Czechowicz, a jedną z wiceprzewodniczących Agnieszka Bunkowska. Pozostałe funkcje zostaną obsadzone na kolejnym posiedzeniu Rady.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybrała nowego Prezesa SIPH, którym został Jerzy Bury – właściciel firmy „Eko-Plast” Spółka z o.o. w Słupsku dotychczasowy Przewodniczący Rady Izby. Ponadto do nowego Zarządu SIPH zostali wybrani: Robert Firkowski – właściciel firmy Fira w Słupsku, wiceprezes SIPH, Tomasz Jerzak – prezes spółki T-G Dnalop z Redzikowa, Marzena Łukasik – dyrektor Biura Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku i Arkadiusz Śmigielski – prezes spółki OptiNav w Słupsku.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SIPH został wybrany ponownie Roman Małkiewicz, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano również ponownie Stanisława Cioczka.

Nowy Prezes Izby Jerzy Bury przedstawił się jako człowiek czynu, który od trzydziestu lat gromadzi doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Zapowiedział jednocześnie, że zamierza swoją wiedzę i pasję pracy spożytkować na poprawienie wizerunku, znaczenia i prestiżu SIPH w środowisku społeczno-politycznym i gospodarczym Słupska i regionu.

Podczas obrad, uchwałą Rady Izby w uznaniu zaangażowania i wieloletniej pracy na rzecz rozwoju słupskiego samorządu gospodarczego przyznano szczególne wyróżnienia „Laury SIPH”, które otrzymali: Lech Feder, Roman Małkiewicz i Stanisław Cioczek. Należy podkreślić, że Lech Feder jako doświadczony prawnik jednocześnie przewodniczył obradom Walnego Zgromadzenia prowadząc je sprawnie i profesjonalnie.

Z uwagi na długą procedurę wyborczą do nowych władz zabrakło czasu na omówienie wszystkich spraw zapowiadanych w sprawozdaniu ustępującego Zarządu. Dotyczy to zwłaszcza tak ważnych kwestii jak likwidacja statusu członka wspierającego, zmiany dot. członków Klubu Młodego Przedsiębiorcy, czy też opracowanie nowego Pakietu Korzyści z przynależności do Izby. Są to bardzo ważne sprawy dotyczące konieczności poprawienia funkcjonowania Izby, którymi b,ędą musiały się jak najszybciej zająć nowo wybrane Rada i Zarząd Izby.

(W załączeniu sprawozdania: Zarządu SIPH i Rady Izby za okres kadencji 2015 – 2019).

Obrady Walnego Zgromadzenia SIPH zakończyły się podziękowaniami za wzajemne wspieranie się członków w działalności i gratulacjami dla nowo wybranych władz Izby.

Sprawozdanie Zarządu SIPH:

 

 

 

Sprawozdanie Rady SIPH: