Spis treści

Misją Izby jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na obszarze regionu słupskiego oraz wspieranie wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.

Naszym celem jest reprezentowanie zrzeszonych w SIPH podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz wobec tych instytucji i organizacji, które mają wpływ na ich działalność gospodarczą. Cel ten realizujemy m.in. poprzez aktywną współpracę z władzami miasta Słupska, Starostwem Powiatowym oraz gminami regionu słupskiego, jak również z ważnymi lokalnymi instytucjami życia gospodarczego i naukowego.

Ważne miejsce w działaniach SIPH zajmuje integracja środowiska przedsiębiorców i promowanie zasad etyki w biznesie – rozpowszechniamy i propagujemy kodeks etyki w działalności gospodarczej. Promujemy również ideę przedsiębiorczości i wspieramy inicjatywy służące zwalczaniu bezrobocia.