Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych w przypadku przestoju ekonomicznego.

Jest to pomoc ZUS przyznawana przedsiębiorcy w sytuacji w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotu /przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym/ :

 

- nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego lub

- nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 01.01.2020 r do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do  obrotów miesiąca poprzedniego..

W związku z powyższą sytuacją pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ale pracodawca otrzyma ze środków FGŚP dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń czyli 1.533,09 z uwzględnieniem czasu pracy. Jeżeli pracodawca obniży wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż 0,5 etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego, fundusz dofinansuje maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS + składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń tj .2.452,27 zł.

 

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w przypadku spadku obrotów.

Dofinansowanie będzie przyznane gdy spadek obrotów wyniesie :

a)co najmniej 30% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika

b)co najmniej 50% w wysokości j.w. nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia ,

c)co najmniej 80% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia .

Świadczenie przyznaje starosta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy .Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania .Inne zasady dofinansowania dotyczą przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. 

 

Prawo do świadczenia postojowego

Przysługuje przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowę agencyjną umowę zlecenia lub inną umowę cywilnoprawną. Osobie prowadzącej dz. gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

a/ zawiesiła prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 a przychód z działalności nie był wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przypadających

b/nie zawiesiła działalności gospodarczej przychód w miesiąc poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był co najmniej niższy o 15%od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej /15.681 zł./ .

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia .Dla ryczałtowców kwota świadczenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia. Świadczenia wypłaca ZUS.

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów działalności przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 01 marca 2020 r. Pożyczka udzielana jest w wysokości 5.000 zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i jest

oprocentowana. Pożyczka będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prze okres 3 miesięcy od dna jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy

Pracodawcy będą mogli :

a/ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy do 8 godzin / dotychczas 11/,

b/nieprzerwany odpoczynek tygodniowy nie mniej niż 32 godziny / dotychczas 35 /,

c/ zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy w którym dopuszczane jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z kodeksu pracy tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy /kodeks pozwala na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy,

d/ zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami.

 

Zmiany w zakresie płacenia składek ZUS

U pracodawców zatrudniających do 9 osób ubezpieczonych będą oni zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy i FGŚP na 3 miesiące / od 01.03.br. do 31.05.br.

Warunki :

- prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020,

- płatnik jest mikroprzedsiębiorcą,

- osiągnął przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 w gospodarce narodowej / tj.kwota 15.681 zł/.

Powyższe dotyczy to również osób samozatrudnionych, osób zatrudnionych na umowy zlecenia, agencyjne i inne.Wniosek składa się do właściwego ZUS.

 

Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych

ZUS wypłaci gwarantowane świadczenie miesięczne nieoskładkowane i nieopodatkowane w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia . W przypadku osób które na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskały przychody poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia ZUS wypłaci całą kwotę tego osiąganego wynagrodzenia. Oczywiści umowa winna być zawarta prze 01.02.2020 r.

 

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.

Obowiązek płatności tych składek o 01.06.2020 r. Ulga przysługuje płatnikom którzy ponieśli straty z powodu COVID-19

 

Możliwość odstąpienia przez „małych podatników „ od opłacania zaliczek w formie uproszczonej .

Zwolnienie z płacenia zaliczek w formie uproszczonej i powrót do zasad ogólnych

 

Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego

W zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 roku życia przyznaje się dodatkowy zasiłek na kolejne 14 dni. Nie wyklucza się kolejnych wydłużeń tego okresu.

 

Zmiany w zakresie zatrudniania młodocianych pracowników

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników ma obowiązek zwolnienia ich ze świadczenia pracy. Gdy pracodawcy została przyznana refundacja wynagrodzenia to mimo braku świadczenia pracy przez młodocianego może on wypłacić wynagrodzenie i zostanie mu ono zrefundowane.

 

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany dotyczą głównie:

a/ sposobu rozliczania strat za rok 2020 w od dochodu w roku 2019 r.,

b/ zmian w podniesieniu limitów zwolnień przedmiotowych np. uzyskanych zapomóg, świadczeń dla pracowników wypłacanych z funduszu świadczeń pracowniczych itp.

c/rozliczania ulg za złe długi.

 

Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków

a/JPK_VAT z 1.04.br na 01.07. br.,

b/nowa matryca stawek VAT – ma obowiązywać od 01.07.br.

c/Pracownicze Plany kapitałowe odpowiednio do 27.10 br. I 10.11.br.

d/zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące

Uwaga ! to są przesunięcia najistotniejsze. Na bieżąco będziemy informować o innych przesunięciach jeżeli będą one dotyczyły naszych klientów.

 

Umożliwienie gminom odstąpienia od podatku od nieruchomości.

Dotyczy to sytuacji gdy przedsiębiorca utracił na skutek COVID-19 płynność finansową. Można ubiegać się w gminie o zwolnienie od podatku od nieruchomości.

 

Zmiany w opłatach czynszu od powierzchni handlowych

Obniżenie o 90 % czynszu za okres gdy najemca nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m/2.