Zmianie uległa definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy na potrzeby Tarczy Finansowej.

Początkowo  była przyjęta definicja z polskiej ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Obecnie jest przyjęta definicja – z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Różnica jest istotna, bo zgodnie z unijną definicją status firmy ustala się, biorąc pod uwagę również wielkość przedsiębiorstw powiązanych.

W efekcie może dojść do sytuacji, że firma, która jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu polskiej ustawy – może już nim nie być zgodnie z rozporządzeniem unijnym.

 

Poniżej informacja ze strony internetowej PFR z zakładki pytania i odpowiedzi.

 

Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy oraz małej i średniej firmy należy uwzględnić wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela i spółek zależnych wnioskodawcy?

Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:

  • przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych,
  • przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.