Wieczor Biznesowy 2020.10.21 Aktualne wyzwania prawne dla przedsiębiorów
 
21 Październik  2020 
18:00-21:00 

Grzegorz Polak i Jakub Głowacz
 
Aktualnie każdy przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma przeciwnościami losu. Wynikają one nie tylko ze zwyczajnych wyzwań i specyfiki branży lub rynku, na obszarze których działa czy szeroko pojętego wpływu pandemii wirsua SARS-CoV-2, ale także przepisów prawnych często krępujących jego ruchy biznesowe. W tym stanie rzeczy coraz trudniejszym zadaniem staje się zapewnienie swoim bliskim bezpieczeństwa finansowego na wypadek niespodziewanej ingerencji właściwych organów publicznych w prowadzoną działalność gospodarczą, fiaska przedsięwzięcia gospodarczego, konieczności wycofania się z biznesu z powodu słabego stanu zdrowia lub podeszłego wieku albo nagłej śmierci. Pragnąc zminimalizować istniejące lub ewentualne ryzyka oraz zagrożenia związane z zabezpieczeniem majątku, nierzadko zgromadzonego w ramach tzw. firmy rodzinnej, należy rekomendować docelowe spełnienie wymaganych prawem, lecz często zupełnie pomijanych w codziennym życiu biznesowym wymogów polskiego lub unijnego ustawodawcy.
Spotkanie jest adresowane do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą poznać możliwości, dzięki
którym mogą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo prawno-finansowe prowadzonego przez siebie
przedsiębiorstwa oraz swoich bliskich.
 
 
 
 
 
 
 

minis

Wysoko postawiony dyrektor w Ministerstwie Finansów wbrew ławie ekspertów ogłosił, że nowy podatek „uszczęśliwi” spółki komandytowe.

„Po wprowadzeniu proponowanych przez resort finansów zmian atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie, ich opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, szczególnie małych rodzinnych firm” — takie twierdzenia Aleksandra Łożykowskiego, dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów (MF), zacytowała PAP.
Dodał on też, że „Polska traci około 2 mld zł rocznie na optymalizacjach podatkowych z wykorzystaniem spółek komandytowych”. Eksperci ripostują, że dyrektor z MF jest w wielkim błędzie.
 
Podatek VAT od podstaw szkolenie 700x400 j75
 

Biznes bardzo się boi

Należy podkreślić, że twierdzenia Aleksandra Łożykowskiego stoją w dramatycznej sprzeczności z kilkudziesięcioma opiniami ekspertów podatkowych i największych organizacji przedsiębiorców, które pojawiły się od opublikowania projektu przez MF w połowie września. Praktycznie we wszystkich opiniach były ostrzeżenia, że nałożenie podatku dochodowego oznaczać będzie podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, co te spółki zabije (obecnie nie płacą podatku, który ponoszą tylko wspólnicy). O ustosunkowanie się do aktualnych wypowiedzi dyrektora MF poprosiliśmy znanych doradców podatkowych.

— Jestem niezwykle zaskoczony konkluzjami prezentowanymi przez przedstawiciela MF. Opinie wielu ekspertów i organizacji skupiających przedsiębiorców są dokładnie odwrotne. Wszyscy poza MF są zgodni, że te zmiany nie dotkną podmiotów zagranicznych, bo spółka komandytowa nie służy do optymalizacji podatkowych i wyprowadzania dochodów za granicę, a grupą, która najdotkliwiej odczuje zmiany, będą polscy przedsiębiorcy prowadzący własne małe i średnie przedsiębiorstwa — mówi Grzegorz Szysz, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton.

Zapewnia, że taka obawa przebija z rozmów i konsultacji proponowanych zmian z setkami przedsiębiorców.


— Żaden z nich nie stwierdził, że te zmiany będą dla niego korzystne. Owszem, jednych dotkną mocniej, innych lżej, lecz wszyscy zgodnie uważają, że dojdzie do wzrostu ich opodatkowania — twierdzi Grzegorz Szysz.

Dyskryminacja… Polaków

Tak samo jak ekspert z Grant Thorntona wypowiada się Andrzej Puncewicz, doradca podatkowy, partner zarządzający Crido.

— Na płaszczyźnie merytorycznej nie sposób zgodzić się z opinią dyrektora Aleksandra Łożykowskiego, jakoby proponowane zmiany miały przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności spółek komandytowych. Ten pogląd nijak się nie broni. Gdy było tak, jak mówi dyrektor z MF, to polscy przedsiębiorcy działający w formie spółek komandytowych nie kierowaliby do premiera Mateusza Morawieckiego dramatycznychapeli o wycofanie się z zaproponowanych zmian. Czynią to, ponieważ wiedzą, że opodatkowanie CIT-em pogorszy ich zdolność konkurowania z zagranicznym biznesem, który w Polsce jest opodatkowany jednokrotnie według stawki 19 proc. Polscy przedsiębiorcy musieliby zapłacić w porównywalnej sytuacji podatek nawet 34 proc. — ocenia Andrzej Puncewicz.


Pozyskaliśmy też wypowiedź byłego pracownika MF.

— Należy podkreślić, że projekt przepisów o opodatkowaniu spółek komandytowych, tak mocno skrytykowany przez poważnych ekspertów podatkowych i organizacje przedsiębiorców, powstał w departamencie, którym kieruje pan dyrektor Łożykowski. Jego bardzo kontrowersyjne twierdzenia traktuję jako rozpaczliwą obronę własnego „dzieła”— mówi urzędnik proszący o anonimowość.

73 tys. Tylu polskim przedsiębiorcom istotnie wzrośnie opodatkowanie wskutek nałożenia CIT na spółki komandytowe — szacują Crido, ZPP i InfoCredit...

1 proc. ...a tylko tyle spółek komandytowych ma zagranicznych wspólników, co podważa tezę o ryzyku transferów zysków za granicę.

 

 

 

z26254233QZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom w wypełnianiu obowiązków związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek. "Chcemy zredukować biurokrację i ułatwić prowadzenie biznesu" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
 

ZUS w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że weźmie na siebie pełną odpowiedzialność związaną z rozliczaniem. Takie wnioski płyną z przyjętego przez zarząd ZUS planu dotyczącego kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata.

Jak podkreślono, sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem składek.

"Chcemy zredukować biurokrację i ułatwić prowadzenie biznesu. Po wprowadzeniu reformy, rozliczenia z ZUS będą zabierały minimum czasu i nie będą wymagały zaawansowanej wiedzy" – wyjaśniła prof. Uścińska.

"Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewność co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających" – podkreśliła szefowa ZUS.

 
Zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację związaną z rozliczeniem.

"Będzie to maksymalnie uproszczone. Chcemy, aby wyglądało to podobnie jak w przypadku zeznania podatkowego" – wyjaśniła.

Przyznała jednocześnie, że zmiany te będą dużym wyzwaniem dla ZUS. "Jestem jednak pewna, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenie Tarczy antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procentować na przyszłość" – zapewniła prezes ZUS.(PAP)

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Umowa z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA została parafowana 2 czerwca.

Łącznie do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw trafi 51, 5 mln złotych.

Pula ta została wygospodarowana zgodnie z decyzją Zarządu Województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie to jest jednym z nadzwyczajnych środków podejmowanych przez władze regionu na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Produkt Pożyczka Płynnościowa ma zasilić przedsiębiorstwa zwrotnym wsparciem w wysokości do 150 tys. zł. Pożyczki będą nieoprocentowane lub oprocentowane preferencyjnie i udzielane na 5 lat. W czasie spłaty możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych, tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firm i zapewnienia im płynności finansowej. Finansowanie może więc objąć koszty wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych i finansowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów lub półproduktów.

Oferowany przez pośredników produkt uzupełnia paletę instrumentów finansowych dostępnych na Pomorzu dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt do Pośredników Finansowych, ich zakres działania i warunki wsparcia na stronie:

 

Pożyczka Płynnościowa

Oferta Pożyczek Unijnych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 

 

 

 

W ślad za komunikatem o PPK przesłanym Państwu w dniu 21.10. 2019 r. przypominamy:

1. Firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników wg stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. mają obowiązek wdrożenia PPK od dnia 1-go lipca 2020.

2. Procedura uruchomienia i wdrożenia PPK jest następująca:

- krok 1 – wybór instytucji finansowej z którą będzie podpisana umowa o zarzadzanie PPK. Wyboru należy dokonać w porozumieniu ze związkową organizacją zakładową lub reprezentacją pracowników;

- krok 2 – przed zawarciem umowy na prowadzenie PPK pracodawca informuje pracowników o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnienia pracodawcy i pracownika.

Pracownik obowiązany jest do złożenia oświadczenia o przystąpieniu do PPK lub rezygnacji z przystąpienia do PPK;

- krok 2 – podpisane z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzaniu;

- krok 3 podpisanie z tą samą instytucją umowy o prowadzeniu PPK;

- krok 4 naliczenia i wypłaty:

a/wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK;

b/pracodawca oblicza i pobiera wpłaty finansowane przez Pracodawcę i Pracownika. Obliczanie i pobór wpłat odbywa się w terminie wypłaty wynagrodzenia;

c/wpłat pobranych kwot dokonuje się na konto PPK w terminie do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiąca w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane;

Uwaga!

Ponieważ co miesiąc kwoty wpłat od poszczególnych pracowników mogą się zmieniać, mogą się też zmieniać dane identyfikacyjne pracowników lub też sami pracownicy mogą zmieniać warunki korzystania z PPK pracodawcy obowiązani są zgłaszać zmiany do instytucji prowadzącej rachunek PPK.

O terminach wprowadzania PPK dla firm o innej, niż w powyższym komunikacie, liczbie zatrudnionych będziemy informować na bieżąco.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem organizuje szereg webinarów kierowanych do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, najnowsze z nich dotyczy kredytów na innowacje technologiczne w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zapraszamy firmy zrzeszone w Izbach w województwie pomorskim do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze poświęconym tematowi pozyskania nawet do 70% dotacji w ramach POIR 2014-2020. Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Szkolenie odbędzie się ONLINE w terminie
10-go czerwca w godz. 10.00-11.30.
Udział jest bezpłatny

Uniknij typowych błędów i zmaksymalizuj swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Eksperci odpowiedzą na pytania:
  • jak poprawnie przygotować wniosek od strony merytorycznej i formalnej,
  • na jakie wymagania należy zwrócić szczególną uwagę,
  • jakie są kluczowe kryteria oceny i co należy wiedzieć.

Do rozdysponowania jest aż 350 mln zł. Dotację można przeznaczyć na takie działania, jak m.in. zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie nowych i używanych środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowe możliwości to: pokrycie wydatków ponoszonych np. na ekspertyzy czy kosztów związanych z uzyskaniem i obroną patentów.

Zapisy przyjmuje do 09.06. do godziny 12:00:
Katarzyna Chmielewska
Biuro Komunikacji

tel. 22 630 97 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Webinar jest realizowany w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z jednym z partnerów kampanii – firmą Stratego.

 

 

images

Od 9 maja działa przy kampusie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy

ul. Westerplatte 64 działa Centrum testowe COVID-19 Drive Thru.

Gorąco zachęcamy do korzystania z darmowych badań w kierunku na

obecność koronawirusa, szczególnie osoby pracujące w dużych

firmach w regionie. Wystarczy zadzwonić na numer

infolinii-  (tel. 58 727 05 05) i po zarejestrowaniu się dojechać

własnym samochodem do Centrum. 


 

Biedronka w trudnych czasach wyciąga pomocną dłoń do małych polskich firm w ramach akcji „Czas na wspieranie małych producentów”. Za pośrednictwem ponad 3000 sklepów sieci Biedronka ich produkty mogą teraz dotrzeć do milionów nowych klientów.

      >>>czytaj więcej